Pamięć robocza

Jarosław Orzechowski,
Krzysztof T. Piotrowski,
Robert Balas,
Zbigniew Stettner (red.)

Wydawnictwo Academica,
Warszawa 2009

 

CZĘŚĆ I

PAMIĘĆ ROBOCZA: BADANIA PODSTAWOWE – Krzysztof T. Piotrowski, Zbigniew Stettner (red.)

Rozdział 1. Pamięć robocza. Wprowadzenie – Edward Nęcka

Rozdział 2. Jak działa pamięć robocza? – Krzysztof T. Piotrowski, Zbigniew Stettner, Jarosław Orzechowski, Robert Balas

Rozdział 3. Eksperymentalne techniki badania pamięci roboczej – Krzysztof T. Piotrowski, Zbigniew Stettner, Michał Wierzchoń, Robert Balas, Maksymilian Bielecki

Rozdział 4. Modelowanie pamięci roboczej – Adam Chuderski, Zbigniew Stettner

Rozdział 5. Biologiczne korelaty pamięci roboczej – Marek Binder

Rozdział 6. Wpływ emocji na funkcjonowanie pamięci roboczej – Krzysztof T. Piotrowski, Michał Wierzchoń


CZĘŚĆ II

PAMIĘĆ ROBOCZA: RÓŻNICE INDYWIDUALNE – Jarosław Orzechowski, Robert Balas (red.)

Rozdział 7. Pamięć robocza, rozumowanie i modele umysłowe – Robert Mackiewicz

Rozdział 8. Pamięć robocza a strategie podejmowania decyzji – Szymon Wichary, Małgorzata Kossowska

Rozdział 9. Sprawność pamięci roboczej a poziom inteligencji ogólnej – Adam Chuderski, Jarosław Orzechowski

Rozdział 10. Społeczne poznanie a pamięć robocza – Małgorzata Kossowska, Michał Chmiel

Rozdział 11. Pamięć robocza i pobudzenie. Różnice indywidualne w pojemności oraz szybkości procesow przetwarzania informacji w pamięci roboczej – Błażej Szymura, Iwona Sołtysińska

Rozdział 12. Zmiany w funkcjonowaniu pamięci roboczej związane z wiekiem – rola prędkości przetwarzania informacji – Aneta Brzezicka


 
O książce:
"Pamięć robocza to grupa procesów zaangażowanych w kontrolę, regulację i aktywne utrzymywanie informacji związanych z zadaniem. Pamięć robocza jest szczególnie istotna dla wykonywania złożonych procesów poznawczych, zwłaszcza przy obecności różnych dystraktorów bądź presji czasowej. Rosnąca popularność koncepcji teoretycznych i programów badawczych odwołujących się do mechanizmów pamięci roboczej wynika z tego, że dobrze zdefiniowane funkcje i zakresy pamięci operacyjnej są dobrymi predyktorami zarówno dużych osiągnięć intelektualnych jak i ograniczeń poznawczych wynikających z czynników pobudzeniowo-emocjonalnych, poznawczego starzenia się lub czynników motywacyjnych oraz społecznych. Badania z tego zakresu rozwijają się bardzo dynamicznie, w światowej literaturze naukowej co roku powstaje kilka ważnych monografii.
Chciałbym podkreślić trzy podstawowe walory merytoryczne tej publikacji:
·      jest to pierwszy podręcznik o charakterze akademickim w języku polskim, w którym tak dokładnie przedstawiono główne ujęcia teoretyczne pamięci roboczej. Autorzy książki opierają się na najnowszej literaturze przedmiotu zarówno jeśli chodzi o monografie tematyczne z tego zakresu jak i też artykuły empiryczne, jest to więc wysoce kompetentny przegląd najnowszych teorii i badań z zakresu pamięci roboczej,
·      dokładnie przedstawia główne metodyki badawcze w tej problematyce, co stanowi cenny przewodnik dla studentów, doktorantów i badaczy, którzy chcieliby zastosować funkcje lub zakresy pamięci roboczej w swoich programach empirycznych,
·      prezentuje szereg ważnych zastosowań mechanizmów pamięci operacyjnej w tak różnych dziedzinach psychologii, jak: (psychologia) poznawcza, kliniczna, różnic indywidualnych, poznania społecznego, poznawczego starzenia się, emocji i motywacji. (...)
 
(...) Wydaje mi się, że jest to podręcznik akademicki bardzo potrzebny, który powinien znaleźć Czytelników zarówno wśród studentów jak i pracowników naukowych. Wypełnia on znaczącą lukę wydawniczą jeśli chodzi o nowoczesne podręczniki akademickie z dziedziny psychologii i nauk pokrewnych w zakresie znajomości tak ważnego mechanizmu psychologicznego jakim jest pamięć robocza."

prof. dr hab. Grzegorz Sędek,
SWPS w Warszawie, Instytut Psychologii PAN

_______________

"Książka (...) dotyczy jednego z procesów poznawczych, które mają szanse stać się centrum zainteresowania psychologów poznawczych w najbliższych 10 latach. Poprzednie dziesięciolecia znamionowało królowanie uwagi, a obecnie na plan pierwsza wysuwa się tytułowa pamięć robocza."   

prof. dr hab. Tomasz Maruszewski,
wydział zamiejscowy SWPS w Sopocie

_______________

"Pamięć robocza jest stosunkowo nowym pojęciem w psychologii – liczy niespełna 50 lat, a prawdziwe zainteresowanie nią badaczy trwa jeszcze krócej, bo około 30 lat. Przez ten czas nagromadziło się jednak mnóstwo danych z badań i koncepcji teoretycznych, które zasługują na podsumowanie i systematyzację. W odróżnieniu od licznych monografii poświęconych pamięci roboczej w światowej literaturze naukowej, brak było podobnego, całościowego opracowania w języku polskim.
Pamięć robocza wypełnia tę lukę. Publikacja jest nie tylko przeglądem teorii i badań nad pamięcią roboczą, z uwzględnieniem tych najnowszych, ale i szczegółowo zapoznaje z metodami eksperymentalnego badania pamięci roboczej. Pokazuje ponadto zastosowania wiedzy o mechanizmach pamięci roboczej w różnych obszarach psychologii. Książka podzielona jest na dwie części – pierwsza poświęcona jest badaniom podstawowym, druga omawia różnice indywidualne w zakresie pamięci roboczej.
Jest to pierwsza w Polsce publikacja książkowa poświęcona pamięci roboczej. Jej znaczenie jest tym większe, że badania dotyczące pamięci roboczej rozwijają się w ostatnich latach szczególnie intensywnie. Jest to „gorąca” problematyka w psychologii, więc zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę z jej zakresu jest duże. Jak podkreśla prof. Tomasz Maruszewski, jeden z recenzentów tomu, pamięć robocza ma szanse znaleźć się w centrum zainteresowania psychologów poznawczych przez najbliższe dziesięć lat, zajmując miejsce uwagi, która królowała w badaniach w poprzednich dziesięcioleciach. Pamięć robocza będzie więc nie tylko podręcznikiem dla studentów, ale też dla doktorantów oraz badaczy zainteresowanych rozwijaniem badań z tego zakresu."

dr Przemyslaw Bąbel "Charaktery"

 
 

 

wróć do strony głównej